1. Pe scurt despre protecția datelor

Informaţii generale

Informaţiile care urmează vă arată ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați această pagină web. Datele cu caracter personal sunt date prin intermediul cărora puteți fi identificați ca persoană. Sub acest text, găsiți informații detaliate legate de protecția datelor în declarația noastră privind protecția datelor cu caracter personal.

Colectarea datelor pe această pagină web

Cine răspunde de colectarea datelor pe această pagină web?

Prelucrarea datelor pe această pagină web este realizată de către administratorul paginii web. Datele de contact le găsiți la rubrica „Informaţii vizând persoana răspunzătoare“ din această declarație privind protecția datelor.

Cum colectăm datele dumneavoastră?

Pe de o parte, colectăm date pe care ni le comunicați chiar dumneavoastră. Aici poate fi vorba, de exemplu, de datele pe care le introduceți în formularul de contact sau în formularul pentru solicitarea unei oferte.

Alte date sunt colectate automat, sau cu consimțământul dumneavoastră, de sistemele noastre informatice, atunci când vizitați acest site. Este vorba mai ales de date tehnice (de ex. tipul browserului de internet, sistemul de operare sau ora accesării site-ului). Colectarea acestor date se face automat, de îndată ce ați accesat această pagină web.

În ce scop utilizăm datele dumneavoastră?

O parte din date este colectată în scopul asigurării funcționării ireproșabile a paginii web. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul dumneavoastră de utilizator.

Ce drepturi aveți în privința datelor dumneavoastră?

Aveţi dreptul de a obține în orice moment informații legate de proveniența sau destinatarul datelor dumneavoastră cu caracter personal, respectiv cu privire la scopul stocării acestora. De asemenea, aveţi dreptul să solicitați corectarea sau ștergerea acestor date. În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, puteți revoca acest consimțământ în orice moment pentru viitor. Mai mult decât atât, în anumite cazuri, aveți dreptul să solicitați limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În plus, aveți dreptul de a depune contestație la autoritatea de supraveghere competentă.

În acest sens, ne puteți contacta ori de câte ori aveți întrebări legate de protecția datelor sau dacă aveți alte întrebări.

Instrumente de analiză și instrumente utilizate de firme terțe

Atunci când vizitați această pagină web, comportamentul dumneavoastră legat de navigarea pe site poate fi analizat din punct de vedere statistic. Acest lucru este realizat în principal cu așa numitele programe de analiză.

Găsiți informaţii detaliate în acest sens în următoarea declarație privind protecția datelor.

2. Stocarea-hosting

Găzduim conținutul site-ului nostru la următorul furnizor:

Alfahosting

Furnizor este Alfahosting GmbH, Ankerstraße 3b, 06108 Halle (Saale) (numit în cele ce urmează Alfahosting) Când vizitați pagina noastră web, Alfahosting colectează diverse fișiere jurnal, inclusiv adresele dumneavoastră IP.

Informații detaliate găsiți în declarația companiei Alfahosting privind protecția datelor: https://alfahosting.de/datenschutz/.

Utilizarea Alfahosting se face în baza prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Avem un interes legitim în a ne asigura că site-ul nostru web este prezentat cât mai fiabil posibil. În cazul în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza prevederilor art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD și art. 25 alin. 1 din Legea privind protecția datelor în domeniul telecomunicațiilor, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul utilizatorului (de exemplu, pentru amprentarea dispozitivului) în sensul Legii privind protecția datelor în domeniul telecomunicațiilor. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Derularea comenzii

Noi am încheiat un contract de prelucrare a solicitărilor primite de la dumneavoastră cu furnizorul menționat mai sus. Acesta este un contract impus de legea privind protecția datelor, care garantează că prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru doar în conformitate cu instrucțiunile noastre și în conformitate cu RGPD.

3. Indicații generale și informaţii obligatorii

Protecția datelor

Protecția datelor dumneavoastră personale este tratată cu foarte mare seriozitate de către administratorii acestei pagini web, păstrând confidențialitatea acestora, DEN conformitate cu prevederile legale în materie de protecție a datelor și cu prezenta declarație privind protecția datelor.

Atunci când vizitați această pagină web, se colectează diferite date cu caracter personal, adică date, prin intermediul cărora puteţi fi identificați ca persoană. Această declarație privind protecția datelor vă arată tipul de date colectate și scopul în care le utilizăm. Aflați, de asemenea, cum se face acest lucru și în ce scop.

Vă atragem atenția asupra faptului că transmiterea datelor prin internet poate prezenta anumite deficiențe în materie de securitate (de ex., în cazul comunicării prin e-mail). O protecție desăvârșită a datelor împotriva accesării lor de către terți nu este realizabilă.

Informaţii vizând persoana răspunzătoare

Persoana răspunzătoare pentru prelucrarea datelor pe această pagină web este:

Mariana Roth

Mariana Roth
Traducător autorizat pentru limbile română și engleză

Interpret jurat pentru limba română

Traducător și interpret pentru limba moldovenească

Pagina de internet: www.translations-roth.de

Mobil: 0176 57 10 40 65

Fax: 0212 22 56 441

Telefon: 0212 22 56 440

E-mail: info@translations-roth.de

Persoana răspunzătoare este o persoană fizică sau juridică, în măsură să hotărască singură sau împreună cu alții în legătură cu scopul și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal (de ex. nume, adrese de e-mail, etc.).

Durata de stocare

Dacă în cadrul acestei declarații privind protecția datelor nu a fost menționată o perioadă de stocare mai specifică, atunci datele dvs. personale vor rămâne la noi până când nu mai este necesar. În cazul în care formulați o cerere justificată de ștergere sau revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor, datele dvs. vor fi șterse, cu excepția cazului în care avem alte motive permise din punct de vedere legal pentru stocarea datelor dvs. cu caracter personal (de exemplu, perioadele de arhivare în conformitate cu legislația fiscală sau comercială); în acest din urmă caz, datele vor fi șterse odată ce aceste motive nu mai sunt valabile.

Informații generale privind temeiul juridic pentru prelucrarea datelor pe acest site web

În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza prevederilor art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD, respectiv art. 9 alin. 2 lit. a din RGPD, dacă sunt prelucrate categorii speciale de date în conformitate cu art. 9 alin. 1 din RGPD. În cazul în care există un consimțământ explicit pentru transferul de date cu caracter personal către state terțe, prelucrarea datelor se efectuează, de asemenea, în baza prevederilor art. 49 alin. 1 lit. a din RGPD. Dacă ați acceptat stocarea cookie-urilor sau accesul la informațiile din dispozitivul dvs. (de exemplu, prin intermediul amprentării), atunci prelucrarea datelor se efectuează, de asemenea, în baza prevederilor art. 25 alin. 1 din Legea privind protecția datelor în domeniul telecomunicațiilor. Consimțământul poate fi revocat în orice moment. În cazul în care datele dvs. sunt necesare pentru executarea unui contract sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, prelucrăm datele dvs. în baza art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD. În plus, în cazul în care datele dvs. sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale, le prelucrăm în baza prevederilor art. 6, alin. 1, lit. c din RGPD. În plus, prelucrarea datelor poate fi efectuată pe baza interesului nostru legitim, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Informații privind temeiul juridic relevant în fiecare caz în parte sunt furnizate în următoarele alineate ale prezentei declarații privind protecția datelor.

Informații privind transferul de date în SUA și alte state terțe

Printre altele, noi folosim instrumente de la companii cu sediul în SUA sau în alte state terțe care nu sunt sigure în ceea ce privește protecția datelor. În cazul în care aceste instrumente sunt active, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în aceste state terțe și prelucrate acolo. Vă atragem atenția asupra faptului că în aceste țări nu poate fi garantat un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel din UE.  De exemplu, companiile americane sunt obligate să predea datele cu caracter personal autorităților de securitate fără ca dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, să puteți lua măsuri legale împotriva acestui lucru. Prin urmare, nu poate fi exclus ca autoritățile americane (de exemplu, serviciile de informații) să prelucreze, să evalueze și să stocheze permanent datele dumneavoastră aflate pe serverele americane în scopuri de monitorizare. Nu avem nicio influență asupra acestor activități de prelucrare.

Revocarea acceptului dumneavoastră privind prelucrarea datelor

Multe din procedeele de prelucrare a datelor sunt posibile doar în baza acceptului dumneavoastră explicit. Aveți posibilitatea de a revoca în orice moment acceptul pe care l-ați acordat anterior. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal rămâne neatinsă până în momentul revocării.

Dreptul la opoziție privind colectarea datelor în anumite cazuri particulare și față de marketingul direct (art. 21 RGPD)

ATUNCI CÂND PRELUCRAREA DATELOR ARE LOC ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 6 ALIN. 1 LIT. E SAU F DIN RGPD, AVEŢI ORICÂND DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, DIN MOTIVE LEGATE DE SITUAŢIA PARTICULARĂ ÎN CARE VĂ AFLAȚI; ACEST LUCRU ESTE VALABIL ȘI ÎN CAZUL UNUI PROFILING REALIZAT ÎN BAZA ACESTEI DISPOZIȚII. TEMEIUL JURIDIC CARE STĂ LA BAZA PRELUCRĂRII DATELOR POATE FI CONSULTAT ÎN PREZENTA DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR. DACĂ VĂ EXPRIMAȚI OPOZIȚIA, VOM RENUNȚA LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL, CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE PUTEM FACE DOVADA UNOR MOTIVE LEGITIME ŞI IMPERIOASE, CARE JUSTIFICĂ PRELUCRAREA ŞI CARE PREVALEAZĂ ASUPRA INTERESELOR, DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR DUMNEAVOASTRĂ SAU ATUNCI CÂND PRELUCRAREA SE FACE ÎN SCOPUL CONSTATĂRII, EXERCITĂRII SAU APĂRĂRII UNUI DREPT ÎN INSTANŢĂ (OPOZIȚIE ÎN TEMEIUL 21 ALIN. 1 DIN RGPD).

ÎN CAZUL ÎN CARE PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL SE FACE ÎN SCOPUL MARKETINGULUI DIRECT, AVEŢI DREPTUL SĂ VĂ EXPRIMAȚI ÎN ORICE MOMENT OPOZIȚIA FAȚĂ DE PRELUCRAREA RESPECTIVELOR DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL AMINTIT; ACEST LUCRU ESTE VALABIL ȘI ÎN CAZUL UNUI PROFILING, ÎN EVENTUALITATEA CĂ ACESTA ESTE REALIZAT PE FONDUL UNOR ACTIVITĂȚI DE MARKETING DIRECT. DACĂ AȚI CONTESTAT ACEST LUCRU, ATUNCI DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL NU VOR MAI UTILIZATE ÎN SCOPUL MARKETINGULUI DIRECT (OPOZIȚIE ÎN ART. 21, ALIN. 2 DIN RGPD).

Dreptul de a adresa o contestație autorității de supraveghere competente

În cazul încălcării unor prevederi ale RGPD, persoanele vizate pot adresa contestații unei autorități de supraveghere, în special în acel stat membru, în care își au reședința obișnuită, locul de muncă sau unde a avut loc presupusa încălcare. Dreptul de a depune contestație rămâne neatins de utilizarea altor căi de atac de drept administrativ sau în instanță.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveţi dreptul de a solicita ca datele pe care le prelucrăm în baza acceptului dumneavoastră sau cele pe care le prelucrăm în mod automatizat, în cazul derulării unui contract, să vă fie înmânate fie personal, fie unui terț, și anume, într-un format utilizat în mod curent, prelucrabil automat. Dacă solicitați ca aceste date să fie transmise direct unei terțe părți, acest lucru se va realiza numai în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a obține informații, ștergere și rectificare a datelor

Aveţi dreptul de a obține oricând informații gratuite în legătură cu datele cu caracter personal stocate despre dumneavoastră, în legătură cu proveniența, destinatarul sau scopul prelucrării acestora și dreptul la eventuala corectare sau ștergere a acestor date. În acest sens, ne puteți contacta oricând cu privire la întrebări legate de protecția datelor sau orice alt subiect.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Aveţi dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne puteți contacta oricând în acest scop. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cuprinde următoarele cazuri:

  • Atunci când dumneavoastră contestați corectitudinea datelor stocate de noi, avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata efectuării verificărilor, aveţi dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  • Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a avut / are loc în mod necorespunzător, puteți solicita limitarea prelucrării datelor, în locul ștergerii acestora.
  • În cazul în care noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar ele vă sunt necesare în scopul exercitării, apărării sau constatării unui drept în instanță, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor respective, în locul ștergerii acestora.
  • Dacă v-ați exprimat opoziția în temeiul art. 1, alin. 1 din RGPD, trebuie făcută o evaluare și o cântărire a intereselor dumneavoastră și a intereselor noastre. Până la stabilirea prevalenței intereselor uneia dintre părți, aveţi dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă ați obținut o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci – făcând abstracție de stocarea acestora – datele respective pot fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră sau în vederea constatării, exercitării sau apărării unor drepturi în instanţă, ori în scopul protejării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, ori din motive legate de un însemnat interes public al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Criptare SSL și TLS

Din motive de siguranță și în scopul protejării unor conținuturi confidențiale în procesul transferării datelor, cum ar fi plasarea unei comenzi sau trimiterea unei cereri de ofertă, această pagină web utilizează criptarea SSL și TLS. Recunoașteți o conexiune criptată prin faptul că bara de adrese a browserului dumneavoastră se modifică de la “http://” la “https://” și prin apariția simbolului unui lacăt în bara browserului.

Atunci când este activată criptarea SSL și TLS, datele pe care ni le transmiteți nu vor putea fi citite de terţi.

4. Colectarea datelor pe această pagină web

Cookie-uri

Paginile noastre de internet utilizează așa-numitele "cookie-uri". Cookie-urile sunt pachete de date mici și nu provoacă niciun fel de daune dispozitivului dvs. Acestea sunt stocate fie temporar, pe durata unei sesiuni (așa numitele „session cookies“) sau permanent (cookie-uri permanente) pe dispozitivul dvs. Session-cookies sunt șterse automat la sfârșitul vizitei dumneavoastră. Cookie-urile permanente rămân stocate pe dispozitivul dumneavoastră până când le ștergeți dumneavoastră sau până când sunt șterse automat de către browserul dumneavoastră web.

În unele cazuri, cookie-urile de la companii terțe pot fi, de asemenea, stocate pe dispozitivul dvs. atunci când intrați pe site-ul nostru (cookie-uri terțe). Acestea ne permit nouă sau dumneavoastră să folosim anumite servicii ale unei companii terțe (de exemplu, cookie-uri pentru procesarea serviciilor de plată).

Cookie-urile au diverse funcții. Multe cookie-uri sunt necesare din punct de vedere tehnic, deoarece anumite funcții ale site-ului web nu ar funcționa fără ele (de exemplu, funcția coșului de cumpărături sau afișarea de materiale video). Alte cookie-uri sunt utilizate pentru a evalua comportamentul utilizatorilor sau pentru a afișa publicitate.

Cookie-urile care sunt necesare pentru a efectua procesul de comunicare electronică, pentru a furniza anumite funcții dorite de dvs. (de exemplu, pentru funcția coșului de cumpărături) sau pentru a optimiza site-ul web (de exemplu, cookie-uri pentru a măsura audiența web) (cookie-uri necesare) sunt stocate în baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD, cu excepția cazului în care este specificat un alt temei juridic. Operatorul site-ului web are un interes legitim în stocarea cookie-urilor necesare pentru furnizarea optimizată și fără erori tehnice a serviciilor sale. În măsura în care a fost solicitat consimțământul pentru stocarea cookie-urilor și a tehnologiilor de recunoaștere comparabile, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza acestui consimțământ (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD și art. 25 alin. 1 din Legea privind protecția datelor în domeniul telecomunicațiilor); consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Puteţi seta browserul dumneavoastră în așa fel, încât să fiți informați în legătură cu crearea cookie-urilor și să permiteți utilizarea acestora doar în anumite cazuri, ori să excludeți acceptarea cookie-urilor, fie în general sau numai cu excepția unor cazuri specifice. De asemenea, puteţi activa ștergerea automată a cookie-urilor în momentul închiderii navigatorului.  Dacă dezactivați cookie-urile noastre, funcționalitatea site-ului nostru poate fi limitată.

În măsura în care cookie-urile sunt utilizate de companii terțe sau în scopuri de analiză, vă vom informa separat despre acest lucru în cadrul acestei declarații de protecție a datelor și, dacă este necesar, vă vom solicita consimțământul.

Consimțământul pentru cookie-urile Borlabs

Site-ul nostru utilizează tehnologia Borlabs Cookie Consent pentru a obține consimțământul dvs. pentru stocarea anumitor cookie-uri în browserul dvs. sau pentru utilizarea anumitor tehnologii și pentru a documenta acest lucru în conformitate cu legislația privind protecția datelor. Furnizorul acestei tehnologii este Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (denumită în continuare Borlabs).

Atunci când intrați pe site-ul nostru, în browserul dumneavoastră este stocat un cookie Borlabs, în care sunt stocate consimțămintele pe care le-ați dat sau revocarea acestor consimțăminte. Aceste date nu sunt trimise mai departe furnizorului de cookie-uri Borlabs.

Datele colectate vor fi stocate până când ne solicitați să le ștergem sau până când ștergeți dumneavoastră însuși cookie-ul Borlabs sau până când nu mai este necesarea stocării datelor. Perioadele legale de păstrare a datelor rămân neatinse. Informații privind prelucrarea datelor din cookie-ul Borlabs sunt disponibile la adresa: https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Utilizarea tehnologiei de consimțământ pentru cookie-uri Borlabs are loc pentru a obține consimțământul legal necesar pentru utilizarea cookie-urilor. Temeiul juridic pentru aceasta este art. 6, alin. 1, lit. c din RGPD.

Formularul de contact

Atunci când ne trimiteți solicitări prin intermediul formularului de contact, vom stoca datele din acest formular, inclusiv datele de contact furnizate, în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră și al lămuririi unor eventuale întrebări ulterioare. Aceste date nu sunt transmise mai departe fără acceptul dumneavoastră.

Prelucrarea acestor date se bazează pe art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD, dacă solicitarea dumneavoastră este legată de executarea unui contract sau este necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în prelucrarea eficientă a cererilor de informații care ne sunt adresate (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD) sau pe consimțământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD), dacă acesta a fost solicitat; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Datele pe care le-ați introdus în formularul de contact vor rămâne la noi până în momentul în care solicitați ștergerea acestora, sau până când revocați acceptul dumneavoastră privind stocarea lor, respectiv până în momentul în care a fost îndeplinit scopul stocării acestor date (de ex., la încheierea prelucrării solicitării primite). Prevederile legale obligatorii – în special termenele de păstrare – rămân neatinse.

Cereri prin e-mail, telefon sau fax

În cazul în care ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, solicitarea dumneavoastră, inclusiv toate datele cu caracter personal rezultate (nume, solicitare) vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul procesării cererii dumneavoastră. Aceste date nu sunt transmise mai departe fără acceptul dumneavoastră.

Prelucrarea acestor date se bazează pe art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD, dacă solicitarea dumneavoastră este legată de executarea unui contract sau este necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în prelucrarea eficientă a cererilor de informații care ne sunt adresate (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD) sau pe consimțământul dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD), dacă acesta a fost solicitat; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Datele trimise prin formularul de contact rămân la noi până când ne solicitați să le ștergem, sau până când revocați acceptul dumneavoastră privind stocarea lor, respectiv până în momentul în care a fost îndeplinit scopul stocării acestor date (de ex., după ce am finalizat procesarea cererii dvs). Prevederile legale obligatorii – în special legale termenele de păstrare – rămân neatinse.

5. Plugins & Tools

Fonturi Google (Hosting local)

Acest site utilizează așa-numitele fonturi Google, care sunt furnizate de Google, pentru afișarea uniformă a fonturilor. Fonturile Google sunt instalate local. Nu există nicio conexiune cu serverele Google.

Informații suplimentare despre fonturile Google sunt disponibile la adresa https://developers.google.com/fonts/faq și în politica de confidențialitate a companiei Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Acest site utilizează serviciul de cartografiere Google Maps. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Pentru a utiliza funcțiile Google Maps, este necesară stocarea adresei dumneavoastră IP. Aceste informații sunt, de regulă, transferate la un server Google situat în SUA și sunt salvate acolo. Furnizorul acestui site nu are nicio influență asupra acestei transmisii de date. În cazul în care Google Maps este activat, Google poate utiliza fonturile Google în scopul afișării uniforme a fonturilor. În momentul accesării serviciului Google Maps, browserul dumneavoastră încarcă fonturile web necesare în memoria cache a browserului pentru a afișa corect textele și fonturile.

Utilizarea Google Maps se face în interesul unei reprezentări adecvate a serviciilor noastre online și pentru găsirea mai ușoară a locurilor și adreselor indicate pe pagina noastră web. Acesta reprezintă un interes justificat în sensul prevăzut de art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. În cazul în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza prevederilor art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD și art. 25 alin. 1 din Legea privind protecția datelor în domeniul telecomunicațiilor, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul Legii privind protecția datelor în domeniul telecomunicațiilor. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Mai multe informații găsiți aici: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ și https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Informaţii suplimentare privind tratarea datelor utilizatorilor găsiți în declarația companiei Google privind protecția datelor: https://policies.google.com/privacy?hl=de.